پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: در نماز ظهر، شک بین ٣ و ۴ پیش آمد، در نماز عصر یادم آمد که یک رکعت احتیاط نماز ظهر را به جا نیاورده ام؛ آیا می‌شود به نماز ظهر عدول کنم یا باید نمازم را قطع کنم؟ پاسخ: در فرض سؤال اگر به فوریّت نماز احتیاط ضرر نمی رسد، باید نماز عصر را قطع کنید، و نماز احتیاط را بخوانید؛ و علاوه بر این، احتیاط مستحب آن است که اصل نماز را…
فراموش کردن نماز احتیاط

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: در نماز ظهر، شک بین ٣ و ۴ پیش آمد، در نماز عصر یادم آمد که یک رکعت احتیاط نماز ظهر را به جا نیاورده ام؛ آیا می‌شود به نماز ظهر عدول کنم یا باید نمازم را قطع کنم؟

پاسخ: در فرض سؤال اگر به فوریّت نماز احتیاط ضرر نمی رسد، باید نماز عصر را قطع کنید، و نماز احتیاط را بخوانید؛ و علاوه بر این، احتیاط مستحب آن است که اصل نماز را اعاده کنید؛ اما اگر به فوریّت نماز احتیاط ضرر می رسد، باید به نماز ظهر عدول کنید؛ و احتیاط مستحب آن است که بعد از این هم، نماز را اعاده نمایید.