باید هر حرف و کلمه و هر اشاره ای در زندگی این بزرگوار فاطمه (علیهاالسلام) برای ما یک سرمشق باشد. به محبت دورادور و احساس محبت اکتفا نکنیم؛ این احساس را در زندگی پیاده نماییم.فاطمیه 1395,ایام فاطمیه,بانوی بی نشان,
فاطمه زهرا (علیها السلام) سرمشق زندگی

باید هر حرف و کلمه و هر اشاره ای در زندگی این بزرگوار فاطمه (علیهاالسلام) برای ما یک سرمشق باشد. به محبت دورادور و احساس محبت اکتفا نکنیم؛ این احساس را در زندگی پیاده نماییم.

اگر محبت نباشد، این رابطه عملی به وجود نمی آید. در سایه آن محبت می شود این پیوند و پیوستگی عملی را به وجود آورد. اما بدون این پیوستگی و پیوند عملی، اصل آن محبت زیر سؤال دنباله محبت باید اطاعت و متابعت باشد.
رهبر معظم انقلاب | بیانات در دیدار با مداحان