پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: اگر قسمتی از بدن زخم باشد که با رسیدن آب به آن ممکن است کمی خون بیاید، ولی رسیدن آب به آن ضرری نداشته باشد، آیا می توان با همان زخم سر باز غسل کرد؟ پاسخ: اگر در وقت شستن زخم به قصد غسل، خون نبوده ـ به نحوی که ولو یک لحظه آب غسل بدون خون بر آن جاری شده باشد ـ و بعداً خون آمده، غسل صحیح است.
غسل با وجود زخم

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: اگر قسمتی از بدن زخم باشد که با رسیدن آب به آن ممکن است کمی خون بیاید، ولی رسیدن آب به آن ضرری نداشته باشد، آیا می توان با همان زخم سر باز غسل کرد؟

پاسخ: اگر در وقت شستن زخم به قصد غسل، خون نبوده ـ به نحوی که ولو یک لحظه آب غسل بدون خون بر آن جاری شده باشد ـ و بعداً خون آمده، غسل صحیح است.

کلیدواژه ها: ,