قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من یرید ان یحیى حیاتى ، و یموت مماتى ، ویساکن جنه الخلد التى وعدنى ربى فلیتول على ابن ابى طالب ، (علیه السلام) فانه لن یخرجکم من هدى ، ولن یدخلکم فى ضلاله.رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: کسى که مى خواهد زندگى و مرگش همانند من باشد و در بهشت جاودانه اى که پروردگارم به من وعده کرده ، ساکن شود ، ولایت على بن ابى طالب (علیه السلام) را انتخاب کند، زیرا او هرگز شما را از راه هدایت بیرون نبرده، به گمراهى نمى کشاند. الغدیر، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۷.
عید غدیر، عید زندگى پیامبرگونه

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من یرید ان یحیى حیاتى ، و یموت مماتى ، ویساکن جنه الخلد التى وعدنى ربى فلیتول على ابن ابى طالب ، (علیه السلام) فانه لن یخرجکم من هدى ، ولن یدخلکم فى ضلاله.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: کسى که مى خواهد زندگى و مرگش همانند من باشد و در بهشت جاودانه اى که پروردگارم به من وعده کرده ، ساکن شود ، ولایت على بن ابى طالب (علیه السلام) را انتخاب کند، زیرا او هرگز شما را از راه هدایت بیرون نبرده، به گمراهى نمى کشاند.

الغدیر، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۷.