اکنون که مذاکره کنندگان کشور عزیزمان ایران به تعبیری در مرحله پایانی قرار گرفته اند ، عزت و سربلندی ملت ایران در مقابل دشمنان باید هدف اصلی مذاکرات باشد ، این ملت انقلاب کرده اند تا تن به ذلت ندهند و خودکفا باشند و در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کنند.مذاکره,
عزت و ایستادگی ملت ایران در مقابل دشمنان باید هدف اصلی مذاکرات باشد

اکنون که مذاکره کنندگان کشور عزیزمان ایران به تعبیری در مرحله پایانی قرار گرفته اند ، عزت و سربلندی ملت ایران در مقابل دشمنان باید هدف اصلی مذاکرات باشد ، این ملت انقلاب کرده اند تا تن به ذلت ندهند و خودکفا باشند و در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کنند.

کلیدواژه ها: ,