پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: اگر در میان نماز نوزاد بگوید ادرار دارم آیا میتوان نماز را شکست؟ پاسخ: درصورتی که بیم دارید که خودش و اطراف را آلوده خواهد کرد، مانعی ندارد.
شکستن نماز برای جلوگیری از سرایت نجاست

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: اگر در میان نماز نوزاد بگوید ادرار دارم آیا میتوان نماز را شکست؟

پاسخ: درصورتی که بیم دارید که خودش و اطراف را آلوده خواهد کرد، مانعی ندارد.

کلیدواژه ها: , ,