پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا شخص معتکف براى شرکت در نماز جمعه مى تواند از مسجد محل اعتکاف خارج شود؟ پاسخ: با انتخاب نزدیکترین راه و معطّل نشدن در بین راه اشکال ندارد ؛ ولى نباید خروج او به مقدارى باشد که صورت اعتکاف را هم بزند.
شرکت معتکف در نماز جمعه

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا شخص معتکف براى شرکت در نماز جمعه مى تواند از مسجد محل اعتکاف خارج شود؟

پاسخ: با انتخاب نزدیکترین راه و معطّل نشدن در بین راه اشکال ندارد ؛ ولى نباید خروج او به مقدارى باشد که صورت اعتکاف را هم بزند.