موضوع سخنرانی: اهداف قیام امام حسین (ع) قسمت دوم تاریخ سخنرانی:  ۹ آبان ۱۳۹۳ مدت صوت: ۲۷:۰0 مکان سخنرانی: مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر مراغهمحرم 93,هیئت امام حسن (ع) مراغه,مسجد امام حسن مجتبی (ع) مراغه,
صوت | شب ششم محرم ۱۳۹۳

موضوع سخنرانی: اهداف قیام امام حسین (ع) قسمت دوم

تاریخ سخنرانی:  ۹ آبان ۱۳۹۳

مدت صوت: ۲۷:۰0

مکان سخنرانی: مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر مراغه