موضوع سخنرانی: مسأله صبر تاریخ سخنرانی: ۱۳ آبان ۱۳۹۳ مدت صوت: ۲۵:۱1 مکان سخنرانی: مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر مراغهمسجد امام حسن مجتبی (ع) مراغه,محرم 93,هیئت امام حسن (ع) مراغه,
صوت | شب دهم محرم 1393

موضوع سخنرانی: مسأله صبر

تاریخ سخنرانی: ۱۳ آبان ۱۳۹۳

مدت صوت: ۲۵:۱1

مکان سخنرانی: مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر مراغه