مجتبی مظلومی مراغه ای: با ترک گناه بخشش و مغفرت الهی به سوی انسان می آیدهیئت امام حسن (ع) مراغه,محرم 93,
سخنرانی شب یازدهم محرم در مسجد امام حسن (ع)

مجتبی مظلومی مراغه ای: با ترک گناه بخشش و مغفرت الهی به سوی انسان می آید