مجتبی مظلومی مراغه ای: صیر کلید بهشت است با صبر می توان این کلید را به دست گرفت و وارد بهشت شد.هیئت امام حسن (ع) مراغه,محرم 93,
سخنرانی شب عاشورای حسینی در مسجد امام حسن (ع)

مجتبی مظلومی مراغه ای: صیر کلید بهشت است با صبر می توان این کلید را به دست گرفت و وارد بهشت شد.