پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام وضو,
راه رفتن در وضو تا چند قدم مجاز است؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: راه رفتن در وضو تا چند قدم مجاز است؟

پاسخ: راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد. اگر بعد از شستن صورت و دست ها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند ، وضوی او صحیح است ، مقدار چند قدم مشخص نشده است ، ولی به قرینه مسئله دیگر که فرموده اند “اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که از نظر عرف پشت سر هم نباشد، وضو باطل است”معلوم می شود نباید فاصله زیاد باشد.

کلیدواژه ها: ,