ﺧﻮد را برای همسرتان آراﺳﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ... ﻣـﺮدان ﻣﻮﺟﻮدات اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻮه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑـﺮای ﺷﻮھﺮﺗﺎن ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ. ﺑﺮای راﺿﯽﮐﺮدن ﻣـﺮدھﺎ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﺧﻮد را برای همسرتان آراﺳﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺧﻮد را برای همسرتان آراﺳﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ...

ﻣـﺮدان ﻣﻮﺟﻮدات اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻮه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑـﺮای ﺷﻮھﺮﺗﺎن ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ. ﺑﺮای راﺿﯽﮐﺮدن ﻣـﺮدھﺎ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ.

کلیدواژه ها: , ,