پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام مناسبتی,سایر مسائل شرعی,
دور ریختن غذای مضرّ

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: غذاهایی که گرم کردن دوباره آنها برای بدن ضرر دارد، اگر دور بریزیم اسراف محسوب می شود؟

پاسخ: اگر قابل استفاده برای پرندگان و امثال آن نیست، و ضرر قابل توجه دارد، دور ریختن آنها اسراف نیست.