ارزش و منزلت خانواده های شهدا بیشتر است، توهین به این ارزشها کار پسندیده ای نیست، خانم اشراقی شاید از یاد برده اید که شهدا به خاطر دفاع از جان و مال و ناموس تک تک افراد این جامعه پای در میدان نهاده اند.نعیمه اشراقی,دفاع مقدس,
در واکنش به نوشته فیسبوکی نعیمه اشراقی

ارزش و منزلت خانواده های شهدا بیشتر است، توهین به این ارزشها کار پسندیده ای نیست، خانم اشراقی شاید از یاد برده اید که شهدا به خاطر دفاع از جان و مال و ناموس تک تک افراد این جامعه پای در میدان نهاده اند.

فردی حق توهین و به سخره گرفتن شهدا و خانواده های آنان را ندارد ، بهتر است برای مطرح نمودن خود در سطح ملی راه دیگری را برگزینید که به نظرم زودتر به مقصد خواهید رسید.

کلیدواژه ها: , ,