چقدر روزانه از کنار اسراف های زندگیمان بی تفاوت می گذریم، اسراف برکت را از زندگی می برد، خیلی چیزهای کوچکی وجود دارد که متاسفانه آنها را در زمره اسراف نمی دانیم.امام صادق علیه السلام فرمود: پائین ترین مرتبه اسراف عبارتست از: ۱. دور ریختن آبی که از آشامیدن اضافه آمده است. ۲. اینکه لباس کار و لباس بیرونی، یکی باشد. ۳. بدور انداختن هسته خرما پس از خوردن خرما چون از هسته خرما ماده غذائی برای شتران تهیه می شد ۴. میوه نیم خورده  وسائل الشیعه، جلد ۳، باب ۲۸، صفحه ۳۴۷.
در زندگیمان سعی کنیم اسراف نکنیم…

چقدر روزانه از کنار اسراف های زندگیمان بی تفاوت می گذریم، اسراف برکت را از زندگی می برد، خیلی چیزهای کوچکی وجود دارد که متاسفانه آنها را در زمره اسراف نمی دانیم.

امام صادق علیه السلام فرمود: پائین ترین مرتبه اسراف عبارتست از:

۱. دور ریختن آبی که از آشامیدن اضافه آمده است.

۲. اینکه لباس کار و لباس بیرونی، یکی باشد.

۳. بدور انداختن هسته خرما پس از خوردن خرما چون از هسته خرما ماده غذائی برای شتران تهیه می شد

۴. میوه نیم خورده

 وسائل الشیعه، جلد ۳، باب ۲۸، صفحه ۳۴۷.

کلیدواژه ها: , ,