پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: پیامک های که امروزه برای خراب کردن عده ای یا گروهی یا فردی پیامکهای که امروزه برای خراب کردن عده ای یا گروهی یا فردی مورد استفاده قرار می گیرد چه حکمی دارد؟ پاسخ: حکم آن برای دریافت کنندگان: عدم اعتنا و توجه به مطالب؛ عدم انتقال به دیگران و محو کردن آن و نهی از منکر شخص فرستند در صورت امکان می باشد.
دریافت پیامک های گناه آلود

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: پیامک های که امروزه برای خراب کردن عده ای یا گروهی یا فردی پیامکهای که امروزه برای خراب کردن عده ای یا گروهی یا فردی مورد استفاده قرار می گیرد چه حکمی دارد؟

پاسخ: حکم آن برای دریافت کنندگان: عدم اعتنا و توجه به مطالب؛ عدم انتقال به دیگران و محو کردن آن و نهی از منکر شخص فرستند در صورت امکان می باشد.