پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: کسی که درماه رمضان از وقت اذان صبح تحقیق کردومعلوم شدکه اذان نشده و سحری خورد و بعد معلوم شد که اذان شده بوده روزه اش چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر بعد از تحقیق، یقین کند که صبح نشده و چیزى بخورد و بعد معلوم شود، صبح بوده، قضا واجب نیست.
خوردن غذا با تحقیق از وقت اذان صبح

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: کسی که درماه رمضان از وقت اذان صبح تحقیق کردومعلوم شدکه اذان نشده و سحری خورد و بعد معلوم شد که اذان شده بوده روزه اش چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر بعد از تحقیق، یقین کند که صبح نشده و چیزى بخورد و بعد معلوم شود، صبح بوده، قضا واجب نیست.

کلیدواژه ها: ,