پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: مرسوم است به کارمندانی که بازنشسته می‌شوند مبلغی اعطا می‌شود، که خود شامل سه بخش است: الف. مبلغی که به عنوان پاداش، به بازنشسته پرداخت می‌شود. ب. مبلغی که از حقوق فرد، ماه به ماه کم شده و در هنگام بازنشستگی دوبرابر آن به فرد داده می‌شود. ج. مبلغی که در قبال مرخصی‌هایی که فرد می‌توانسته استفاده کند،…
خمس پاداش بازنشستگی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: مرسوم است به کارمندانی که بازنشسته می‌شوند مبلغی اعطا می‌شود، که خود شامل سه بخش است:

الف. مبلغی که به عنوان پاداش، به بازنشسته پرداخت می‌شود.

ب. مبلغی که از حقوق فرد، ماه به ماه کم شده و در هنگام بازنشستگی دوبرابر آن به فرد داده می‌شود.

ج. مبلغی که در قبال مرخصی‌هایی که فرد می‌توانسته استفاده کند، و استفاده نکرده است ، به او داده می‌شود.

نظر شما در مورد خمس این مبالغ چیست؟

پاسخ: مورد اوّل خمس ندارد.

و امّا مورد دوّم، آن مقدار که از حقوق کسر شده و سرِ سالِ خمسی قابل استرداد بوده، پس از دریافت، مشمول خمس است؛ و اگر قابل استرداد نیست، و با اختیار کارمند کسر نشده، حکم مورد سوّم را دارد؛ و اگر با اختیار کارمند کسر شده، احتیاط واجب این است که بلافاصله پس از دریافت، خمس آن پرداخت شود.

و مورد سوّم، اگر تا فرارسیدن سر ِسالِ خمسی باقی بماند، خمس دارد.