پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا به هدیه هایی که دریافت می کنیم أعم از هدیه های سر عقد و تولّد و عیدی های عید نوروز خمس تعلّق می گیرد؟ پاسخ: هدیه دریافتی خمس ندارد.
خمس عیدی و هدایا

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا به هدیه هایی که دریافت می کنیم أعم از هدیه های سر عقد و تولّد و عیدی های عید نوروز خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: هدیه دریافتی خمس ندارد.