پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام روزه,
حکم روزه در آمدن خون به دهان

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا اگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید روزه اش باطل می شود؟

پاسخ: به سبب خون آمدن از دهان روزه باطل نمی شود، اما باید از رسیدن خون به حلق با خازج کردن آن از فضای دهان جلوگیری کند.

کلیدواژه ها: ,