ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…
حب الحسین یجمعنا (۹)
ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…