ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند… حب الحسین یجمعنا,اربعین حسینی,اربعین 97,
حب الحسین یجمعنا (۷)
ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…