ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…
حب الحسین یجمعنا (۳)
ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…