پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: در روزه ی مستحبی آخر ماه شعبان، چنانچه تا قبل از اذان ظهر انسان جنب باشد، و قبل از اذان ظهر غسل نماید، آیا روزه ی او صحیح است؟ پاسخ: اگر عمداً بعد از اذان صبح خود را جنب نکرده باشد، روزه مستحبی صحیح است.
جنابت تا قبل از ظهر و نیت روزه مستحبی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: در روزه ی مستحبی آخر ماه شعبان، چنانچه تا قبل از اذان ظهر انسان جنب باشد، و قبل از اذان ظهر غسل نماید، آیا روزه ی او صحیح است؟

پاسخ: اگر عمداً بعد از اذان صبح خود را جنب نکرده باشد، روزه مستحبی صحیح است.