گزارش تصویری از جلسه فصلی روحانیون مستقر استان آذربایجان شرقی
جلسه فصلی روحانیون مستقر استان آذربایجان شرقی

گزارش تصویری از جلسه فصلی روحانیون مستقر استان آذربایجان شرقی