پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید. احکام ازدواج و نکاح,
تکلیف کسی که بعد از عقد بفهمد طرف مقابل مسلمان نیست

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.


سوال: اگـر زن بـعـد از ازدواج بـفـهمد شوهر او مسلمان نیست، حکمش چیست؟

پاسخ: نـمـى تـوانـد بـا او زندگى کند و ازدواجـش باطل است.

کلیدواژه ها: ,