پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام دانشجویی,تقلب در امتحان,
تقلب در امتحان

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.


سوال: آیا تقلب درامتحان، جایز است؟

پاسخ: تقلب باعث تضییع حقوق دیگران می شود و حرام است و باید از آن پرهیز گردد.