پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: انسان زنده‌ای که از زیر آوار بیرون آورده می‌شود، بر اثر نخوردن غذا وغیره ( مثلا کودکی که بر اثر نبود شیر و دارو) ممکن است جان بدهد، آیا می‌توان از مواد غذایی، دارو و وسایل دیگران بدون اذن آن‌ها برای نجات این‌گونه افراد استفاده کرد؟ ضمانت مال به عهده چه کسی است؟ پاسخ: استفاده از اموال یاد شده در حال ضرورت…
تصرف در مال دیگری برای نجات انسان

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: انسان زنده‌ای که از زیر آوار بیرون آورده می‌شود، بر اثر نخوردن غذا وغیره ( مثلا کودکی که بر اثر نبود شیر و دارو) ممکن است جان بدهد، آیا می‌توان از مواد غذایی، دارو و وسایل دیگران بدون اذن آن‌ها برای نجات این‌گونه افراد استفاده کرد؟ ضمانت مال به عهده چه کسی است؟

پاسخ: استفاده از اموال یاد شده در حال ضرورت جائز است، ضمان آن به عهدهٴ مصدوم یا ولی اوست مگر آنکه سازمانِ متعهدِ به امداد بودجه‌ای برای اینگونه هزینه‌ها داشته باشد.