پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوا: کسى که عمداً نماز را ترک کند یا سبک بشمارد، چه حکمى دارد؟ پاسخ: نمازهاى روزانه ‏اى که در پنج نوبت خوانده می ‏شود، از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامى بوده و بلکه ستون دین است و ترک یا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است.
ترک نماز، عمداً یا سهواً

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوا: کسى که عمداً نماز را ترک کند یا سبک بشمارد، چه حکمى دارد؟

پاسخ: نمازهاى روزانه ‏اى که در پنج نوبت خوانده می ‏شود، از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامى بوده و بلکه ستون دین است و ترک یا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است.

کلیدواژه ها: , ,