گزارش تصویری از تجلیل از ائمه جماعات مدارس شهرستان مراغهروحانیون مدارس مراغه,تجلیل از روحانیون,
تجلیل از ائمه جماعات مدارس شهرستان مراغه

گزارش تصویری از تجلیل از ائمه جماعات مدارس شهرستان مراغه