پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام تقلید,انتخاب مرجع تقلید,عدول از مجتهد,
انتخاب مرجع پس از مرگ مجتهد

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: اینجانب مقلد مرجعی بوده ام و از ایشان تقلید می کردم ولی بعد از فوت آن مرجع اکنون هیچ مرجعی برای خود انتخاب ننموده ام.

پاسخ: از اهل خبره بپرسید و از اعلم تقلید کنید که معذّر روز قیامت عملی که مستند باشد به فتوای اعلم سپس نظر ایشان نسبت به بقاء در تقلید و حکم اعلم گذشته خود جویا شوید.