پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام نماز,احکام نماز جماعت,شرایط امام جماعت,
اشتباه امام جماعت در قرائت

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: اگر امام جماعت موقع خواندن حمد و سوره، آیه ای را نخواند و یا در تلفظ کلمه‌ای اشتباه کند، وظیفه مأموم چیست؟

پاسخ: اگر در حین نماز، مأموم متوجه اشتباه امام شود، به نحوی به امام تذکر داده شود که امام اشتباه خود را تصحیح کند؛ و اگر امکان آن نبود، و یا امام اشتباه خود را تصحیح نکرد، باید نیت فرادا نموده و بقیه نماز را به صورت صحیح و فرادا بخواند.