پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: به مسافرتی رفتم که در محل اقامت ما که مجتمع دولتی بود تعداد زیادی درخت نارنج و پرتغال بود. من چند عدد ازآن را چیدم و همراه خود آوردم. اکنون دسترسی برای کسب اجازه ندارم آیا این کار اشکال شرعی دارد ؟ پاسخ: استفاده از هرچه در فضاهای عمومی و دولتی هست منوط به اجازه سرپرست همان مکان می باشد بنابر این یا رضایت بگیرید و یا اگر مقدور…
استفاده از اموال دولتی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: به مسافرتی رفتم که در محل اقامت ما که مجتمع دولتی بود تعداد زیادی درخت نارنج و پرتغال بود. من چند عدد ازآن را چیدم و همراه خود آوردم. اکنون دسترسی برای کسب اجازه ندارم آیا این کار اشکال شرعی دارد ؟

پاسخ: استفاده از هرچه در فضاهای عمومی و دولتی هست منوط به اجازه سرپرست همان مکان می باشد بنابر این یا رضایت بگیرید و یا اگر مقدور نیست معادل ارزش آنچه مورد استفاده شما قرار گرفته به صندوق دولت واریز نمائید.

کلیدواژه ها: ,