گزارش تصویری از اردوی سرگروه با مربی حوزه والفجر ۸ ناحیه مراغه که در امامزاده ابراهیم (علیه السلام) چکان مراغه برگزار شد.حوزه والفجر 8,امامزاده ابراهیم (علیه السلام) مراغه,سپاه ناحیه مراغه,
اردوی سرگروه با مربی حوزه والفجر 8 مراغه

گزارش تصویری از اردوی سرگروه با مربی حوزه والفجر ۸ ناحیه مراغه که در امامزاده ابراهیم (علیه السلام) چکان مراغه برگزار شد.