پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا فرد زنده می تواند کسی را برای گرفتن روزه های قضای خود اجیر کند؟ پاسخ: اجیر کردن دیگری برای قضای روزه، در حالی که خود شخص زنده است، جایز نیست و خود او باید هر مان توانایی پیدا کرد، آن را به جا آورد ٬ اگر انسان موفق به قضای روزه نشد، می تواند وصیت کند که پس از مرگ کسی را برای آن اجیر کنند.
اجیر کردن دیگری برای انجام روزه برای انسان زنده

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا فرد زنده می تواند کسی را برای گرفتن روزه های قضای خود اجیر کند؟

پاسخ: اجیر کردن دیگری برای قضای روزه، در حالی که خود شخص زنده است، جایز نیست و خود او باید هر مان توانایی پیدا کرد، آن را به جا آورد ٬ اگر انسان موفق به قضای روزه نشد، می تواند وصیت کند که پس از مرگ کسی را برای آن اجیر کنند.