پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا وقوع حدث  مثل خروج باد از انسان در حین غسل، موجب بطلان غسل و وجوب تکرار آن می‌شود؟ پاسخ: موجب بطلان غسل نمی‌شود ، ولى باید براى نماز و غیر آن بعد از تمامیت غسل ، وضوء بگیرد.
آیا وقوع حدث موجب بطلان غسل می شود؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا وقوع حدث  مثل خروج باد از انسان در حین غسل، موجب بطلان غسل و وجوب تکرار آن می‌شود؟

پاسخ: موجب بطلان غسل نمی‌شود ، ولى باید براى نماز و غیر آن بعد از تمامیت غسل ، وضوء بگیرد.

کلیدواژه ها: ,