پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید. احکام اعتکاف,
آیا نگاه شهوت انگیز باعث بطلان اعتکاف می شود؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا نگاه شهوت انگیز باعث بطلان اعتکاف می شود؟

پاسخ: نگاه شهوت انگیز باعث بطلان اعتکاف نمی شود ، اما بهتر است که از این عمل خودداری شود.

کلیدواژه ها: ,