پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام وضو,مسح پا,
آیا لازم است مسح پا بر روی شست پا انجام گیرد؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا لازم است مسح پا بر روی شست پا انجام گیرد؟

پاسخ: لازم نیست مسح حتما به روی شست پا انجام شود و مسح از سر یکی از انگشتان دیگر نیز کافی است.

کلیدواژه ها: , ,