پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا سیگار کشیدن روزه را باطل می کند؟ پاسخ: همه مراجع تقلید در این مساله می گویند : بنابر احتیاط واجب روزه دار نباید دود سیگار و تنباکو و امثال این را به حلق برساند. پس سیگار کشیدن موجب ابطال روزه شده و کفاره و قضا را نیز به دنبال خواهد داشت.
آیا سیگار کشیدن روزه را باطل می کند؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا سیگار کشیدن روزه را باطل می کند؟

پاسخ: همه مراجع تقلید در این مساله می گویند : بنابر احتیاط واجب روزه دار نباید دود سیگار و تنباکو و امثال این را به حلق برساند.

پس سیگار کشیدن موجب ابطال روزه شده و کفاره و قضا را نیز به دنبال خواهد داشت.