پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا جوهر خودکار مانع از صحّت وضو است؟ پاسخ: اگر جرم داشته باشد ، مانع است و باید براى وضو ، برطرف شود.
آیا جوهر خودکار مانع از صحّت وضو است؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا جوهر خودکار مانع از صحّت وضو است؟

پاسخ: اگر جرم داشته باشد ، مانع است و باید براى وضو ، برطرف شود.

کلیدواژه ها: ,