پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا اعتکاف در مسجد دانشگاه صحیح است؟ پاسخ: اگر مسجد جامع نباشد که معمولا چنین است اعتکاف صحیح نیست ولی ماندن در آنجا به نیت رجاء اشکال ندارد.
آیا اعتکاف در مسجد دانشگاه صحیح است؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا اعتکاف در مسجد دانشگاه صحیح است؟

پاسخ: اگر مسجد جامع نباشد که معمولا چنین است اعتکاف صحیح نیست ولی ماندن در آنجا به نیت رجاء اشکال ندارد.